مشاوره کسب و کار

معروف ترین متن ساختگی ، ‘لورم اپسیوم’ است که گفته می شود در قرن شانزدهم سرچشمه گرفته است. لورم ایپسوم به زبان شبه لاتینی تشکیل شده است که کمابیش با لاتین “مناسب” مطابقت دارد. این شامل یک سری کلمات واقعی لاتین است. این متن ساختگی قدیمی نیز غیرقابل درک است ، اما ریتم اکثر زبانهای اروپایی را با خط لاتین تقلید می کند.